Kā varam palīdzēt?

Ienākt

Kartes autorizācija

Kad pievienojat maksājumu karti savam profilam vai pasūtāt braucienu, izmantojot maksājumu karti kā apmaksas metodi, bankas kontā var tikt rezervēti naudas līdzekļi. Lūdzu, ņemiet vērā, ka tā ir tikai autorizācija, ne maksājums.

Bolt veic īslaicīgu maksājumu kartes pārbaudi (autorizāciju), lai pārliecinātos par kartes derīgumu un samazinātu/izvairītos no krāpnieciskām darbībām ar Jūsu maksājumu karti un tās informāciju. Kad kartes pārbaude ir veikta, rezervācijas nekavējoties tiek atbrīvotas.

Kad brauciens ir beidzies, rezervētā summa tiek novirzīta brauciena apmaksai, ja tā rezervēta brauciena summas apmērā. Ja brauciens tiek atcelts laikā, par kuru netiek ieturēta atcelšanas maksa, rezervētā summa tiek atbrīvota nekavējoties.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka atkarībā no Jūsu bankas darbības ātruma, pilnīga rezervācijas atbrīvošana var aizņemt vairākas darba dienas. Lūdzu, sazinieties ar savu banku, lai to precizētu.  

Pārrobežu norēķinu maksas 

Maksājumu kartes izsniedzējs var piemērot papildmaksas par valūtas konvertāciju, ja pasūtāt braucienu valstī, kuras valūta atšķiras no Jūsu maksājumu kartē izmantotās. Ja banka uzskatīs Bolt pasūtījumu par starptautisku, Jūsu banka var piemērot pārrobežu maksas arī tādā gadījumā, ja izmantotā valūta neatšķiras.

Ja bankas konta pārskatā redzat papildu maksas vai ieturētā summa atšķiras no Bolt rēķinā redzamās, lūdzu, sazinieties ar savu banku.

Vai šis raksts bija noderīgs?