How can we help?

Sign in

एपका सूचनाहरूको प्रबन्ध कसरी गर्ने

बोल्ट एपले तपाईंलाई ड्राइभरको आगमनको समय तथा बोल्टका अभियानहरू बारे सूचनाहरू पठाउँछ। यदि तपाइँ बोल्टबाट यी सूचनाहरू प्राप्त गर्न चाहनुहुन्न भने, तपाईंको फोन सेटिङमा बन्द गर्न सक्नुहुन्छ।

Was this article helpful?