How can we help?

ลงชื่อเข้าใช้

การส่งใบเสร็จค่าโดยสารอีกครั้ง

คุณจะได้รับใบเสร็จรับเงินในอีเมลที่ตรงกับบัญชี Bolt ของคุณหลังจากการเดินทางสิ้นสุดลงทุกครั้ง

หากคุณไม่พบใบเสร็จที่ระบุหรือต้องการส่งออกใบแจ้งหนี้ทั้งหมดโปรดติดต่อจ้าหน้าที่ของเราโดยส่งคำขอของคุณผ่านบทความนี้

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่