How can we help?

ลงชื่อเข้าใช้

ไม่สามารถทำการเรียกรถได้

หากคุณไม่สามารถทำการเรียกรถได้ นี่อาจจะเป็นเหตุผลบางประการ :

  • เงินไม่เพียงพอ: ระบบอาจตรวจสอบบัตรของคุณด้วยธุรกรรมย้อนหลัง (หักเงินแล้วทำการคืนให้)
    ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีเงินในบัตรเพียงพอและหากไม่มี การเติมเงินในบัญชีของคุณจะช่วยได้ในกรณีนี้
  • บัญชีโดนระงับ (บล็อก): ในกรณีนี้คุณจะได้รับข้อความจากในแอป กรุณาอ่านข้อความให้ละเอียด ถี่ถ้วน
    หากต้องการความช่วยเหลือ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
  • การชำระเงินไม่ผ่าน: หากเราไม่สามารถเรียกเก็บค่าโดยสารจากคุณในการโดยสารครั้งก่อนคุณจะไม่สามารถทำการขอเรียกรถใหม่ได้ จนกว่าจะมีการชำระค่าโดยสารที่ค้างชำระ โปรดติดต่อธนาคารของคุณและขออนุญาตในการทำธุรกรรมนี้ หลังจากนั้นคุณสามารถใช้ตัวเลือกการลองชำระเงินอีกครั้งในหน้าการชำระเงิน หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
  • ปัญหาทางเทคนิค: หากคุณกำลังประสบปัญหาใด ๆในการใช้แอป โปรดทำ Screenshot และติดต่อเจ้าหน้าที่
    ยิ่งคุณให้ข้อมูลมากเท่าไหร่เราก็สามารถช่วยเหลือได้เร็วขึ้นเท่านั้น!
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่