How can we help?

ลงชื่อเข้าใช้

ไม่พบใบเสร็จ

หากคุณไม่พบใบเสร็จในอีเมลของคุณใ ห้ตรวจสอบกล่องอีเมลขยะ หากไม่มีใบเสร็จในกล่องอีเมลขยะ ให้ตรวจสอบในโปรไฟล์ของคุณว่าอีเมลที่คุณระบุนั้นถูกต้องหรือไม่

หากจำเป็นคุณสามารถเปลี่ยนอีเมลได้และลองส่งใบเสร็จอีกครั้ง

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่