How can we help?

ลงชื่อเข้าใช้

ลบข้อมูล Bolt ของฉัน

Bolt ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบางส่วน เมื่อคุณติดตั้งและลงทะเบียนในแอป Bolt แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของเราและให้ความยินยอมในการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลของคุณ

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเก็บไว้ตราบเท่าที่คุณมีบัญชีที่ใช้งานอยู่ หากต้องการขอโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราผ่านแอป

หากต้องการลบข้อมูลของคุณโ ปรดทำการขอลบบัญชี หลังจากนั้นข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกลบออกจากฐานข้อมูลเว้นแต่ข้อมูลดังกล่าวจำเป็นสำหรับการบัญชีการระงับข้อพิพาทหรือการป้องกันการฉ้อโกง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาไปที่ นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา Privacy Policy

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่